3 sonutan 1 ile 3 aras

Konu: onikinci sz

 1. #1
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart onikinci sz

  On kinci Sz


  [Kur'n- Hakmin hikmet-i kudsiyesi ile felsefe hikmetinin icmlen muvzenesi; hem hikmet-i Kur'niyenin, insann hayat- ahsiyesine ve hayat- itimiyesine verdii ders-i terbiyenin gayet ksa bir fezlekesi; hem Kur'n'n sir kelimt- lhiyeye ve btn kelmlara cihet-i rhniyetine bir iarettir. te bu Szde Drt Esas vardr.]


  BRNC ESAS: Hikmet-i Kur'niye ile hikmet-i fenniyenin farklarna u gelecek hikye-i temsiliye drbnyle bak:

  Bir zaman hem dindar, hem gayet san'atkr bir hkim-i nmdar istedi ki, Kur'n- Hakmi mansindeki kudsiyetine ve kelimtndaki i'cza yeste bir yaz ile yazsn; o mu'ciznm kamete hrika bir libas giydirilsin. te o nakka zt, Kur'n' pek acb bir tarzda yazd. Btn kymettar cevherleri yazsnda istiml etti. Hakiknn tenevvne iaret iin, bz mcessem huruftn elmas ve zmrt ile; ve bir ksmn l'l ve akk ile; ve bir tifesini prlanta ve mercanla; ve bir nevini altn ve gm ile yazd. Hem yle bir tarzda sslendirip, mnakka etti ki, okumay bilen ve bilmeyen herkes, temsndan hayran olup, istihsan ederdi. Bhusus, ehl-i hakikatin nazarna, o sr gzellik, mnsndaki gayet parlak gzelliin ve gayet irin tezyintn irt olduundan, pek kymettar bir antika olmutur.

  Sonra, o Hkim, u musann ve murass Kur'n', bir ecneb feylesofa ve bir Mslman lime gsterdi. Hem tecrbe, hem mkfat iin emretti ki: "Herbiriniz, bunun hikmetine dir bir eser yaznz."  ----Rahmn ve Rahm olan Allah'n adyla.
  Kime hikmet verilmise, ite ona pekok hayr verilmitir. (Bakara Sresi: 269.)
  Evvel o feylesof, sonra o lim, ona dir birer kitap telif ettiler. Fakat feylesofun kitb, yalnz harflerin naklarndan ve mnsebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hsiyetlerinden ve tariftndan bahseder; mnsna hi ilimez. nk, o ecneb adam, Arab hatt okumay hi bilmez. Hatt o mzeyyen Kur'n', bilmiyor ki, bir kitaptr ve mny ifade eden yazdr. Belki, ona mnakka bir antika nazaryla bakyor. Lkin, endan Arab bilmiyor; fakat ok iyi bir mhendistir, gzel bir tasvircidir, mhir bir kimygerdir, sarraf bir cevhercidir. te o adam, bu san'atlara gre eserini yazd.

  Amm, Mslman lim ise, ona bakt vakit, anlad ki, o, Kitb- Mbndir, Kur'n- Hakmdir. te bu hakperest zt, ne tezyint- zhiriyesine ehemmiyet verdi ve ne de hurfun nukuuyla itigal etti. Belki yle bir eyle megul oldu ki, milyon mertebe teki adamn itigal ettii meselelerinden daha l, daha gl, daha latf, daha erf, daha nfi, daha cmi'. nk, nukuun perdesi altnda olan hakik- kudsiyesinden ve envr- esrrndan bahsederek, gayet gzel bir tefsir-i erif yazd.

  Sonra ikisi, eserlerini gtrp o hkim-i zna takdim ettiler. O hkim, evvel feylesofun eserini ald. Bakt, grd ki, o hodpesend ve tabiatperest adam ok alm; fakat hi hakiki hikmetini yazmam, hibir mnsn anlamam, belki kartrm. Ona kar hrmetsizlik, belki edebsizlik etmi. nk, o menba- hakik olan Kur'n', mnsz nuku zannederek, mn cihetinde kymetsizlik ile tahkir etmi olduundan, o hkim-i hakm dahi, onun eserini bana vurdu; huzurundan kard.

  Sonra, teki hakperest, mdakkik limin eserine bakt, grd ki, gayet gzel ve nfi bir tefsir ve gayet hakmne, mridne bir teliftir. "Aferin, brekllah," dedi. "te hikmet budur ve lim ve hakm, bunun sahibine derler. teki adam ise, haddinden tecavz etmi bir san'atkrdr." Sonra, onun eserine bir mkfat olarak, her bir harfine mukabil, tkenmez haznesinden on altn verilsin, irde etti.

  Eer temsili fehmettinse, bak, hakikatin yzn de gr:

  Amm o mzeyyen Kur'n ise, u musann kinattr. O hkim ise, Hakm-i Ezeldir. Ve o iki adam ise, birisi, yani ecnebsi, ilm-i felsefe ve hkemsdr; dieri, Kur'n ve kirdleridir.

  Evet, Kur'n- Hakm, u Kur'n- azm-i kinatn en l bir mfessiridir ve en beli bir tercmndr. Evet, o Furkandr ki, u kinatn sayfalarnda ve zamanlarn yapraklarnda kalem-i kudretle yazlan yt- tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Hem, her biri birer harf-i mnidar olan mevcudta mn-i harf nazaryla, yani, onlara Sni hesbna bakar; "Ne gzel yaplm, ne kadar gzel bir srette Sniin cemline dellet ediyor" der. Ve bununla, kinatn hakiki gzelliini gsteriyor.

  Amm, ilm-i hikmet dedikleri felsefe ise, hurf-u mevcudtn tezyintnda ve mnsebtnda dalm ve sersemlemi, hakikatin yolunu arm. u kitb- kebrin huruftna mn-i harf ile, yani, Allah hesbna bakmak lzm gelirken, yle etmeyip, mn-i ism ile, yani, mevcudta mevcudt hesbna bakar, yle bahseder. "Ne gzel yaplm"a bedel "Ne gzeldir" der, irkinletirir. Bununla kinat tahkir edip kendisine mtek eder. Evet, dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsatadr ve kinata bir tahkirdir.
  KNC ESAS: Kur'n- Hakmin hikmeti, hayat- ahsiyeye verdii terbiye-i ahlkiye ve hikmet-i felsefenin verdii dersin muvzenesi.

  Felsefenin hlis bir tilmizi, bir firavundur. Fakat, menfaati iin en hasis eye ibdet eden bir firavun-u zelldir; her menfaatli eyi kendine rab tanr. Hem, o dinsiz kird, mtemerrid ve muanniddir. Fakat, bir lezzet iin nihayet zilleti kabul eden miskin bir mtemerriddir; eytan gibi ahslarn bir menfaat-i hasse iin ayan pmekle zillet gsterir den bir muanniddir. Hem, o dinsiz kird, cebbr bir marurdur. Fakat, kalbinde nokta-i istinad bulmad iin, ztnda gayet acz ile ciz bir cebbr- hodfrutur. Hem o kird, menfaatperest hodenditir ki, gye-i himmeti nefs ve batnn ve fercin hevestn tatmin ve menfaat-i ahsiyesini bz menfaat-i kavmiye iinde arayan, dessas bir hodgmdr.

  Amm hikmet-i Kur'n'n hlis tilmizi ise, bir abddir; fakat, zam mahlkata da ibdete tenezzl etmez; hem, Cennet gibi zam menfaat olan bir eyi, gye-i ibdet kabul etmez bir abd-i azzdir. Hem, tilmiz-i mtevzidir, selm, halmdir; fakat, Ftrnn gayrna, daire-i izni haricinde, ihtiyryla tezellle tenezzl etmez. Hem, fakir ve zayftr, fakr ve zaafn bilir; fakat, onun Mlik-i Kermi, ona iddihar ettii uhrev servet ile mstandir ve Seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettii iin, kavdir. Hem, yalnz livechillh, rz-i lh iin, fazlet iin amel eder, alr

  te, iki hikmetin verdii terbiye, iki tilmizin muvzenesiyle anlalr.

  NC ESAS: Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur'niyenin hayat- itimiye-i beeriyeye verdii terbiyeler.

  Amm hikmet-i felsefe ise, hayat- itimiyede nokta-i istind "kuvvet" kabul eder. Hedefi "menfaat" bilir. Dstur-u hayat "cidl" tanr. Cemaatlerin rbtasn "unsuriyet, menf milliyeti" tutar. Semert ise, "hevest- nefsniyeyi tatmin ve hct- beeriyeyi tezyiddir."

  Halbuki, kuvvetin e'ni tecavzdr. Menfaatin e'ni, her arzuya kfi gelmediinden, stnde boumaktr. Dstur-u cidlin e'ni arpmaktr. Unsuriyetin e'ni, bakasn yutmakla beslenmek olduundan, tecavzdr. te bu hikmettendir ki, beerin saadeti selb olmutur.

  Amm hikmet-i Kur'niye ise, nokta-i istind, kuvvete bedel "hakk" kabul eder. Gyede menfaate bedel "fazlet ve rz-i lhyi" kabul eder. Hayatta dstur-u cidl yerine "dstur-u tevn" esas tutar. Cemaatlerin rbtalarnda unsuriyet, milliyet yerine "rbta-i din ve snf ve vatan" kabul eder. Gyt, hevest- nefsniyenin tecavztna sed ekip ruhu maliyta tevik ve hissiyt- ulviyesini tatmin eder ve insan kemlt- insaniyeye sevk edip insan eder.

  Hakkn e'ni ittifaktr. Fazletin e'ni tesnddr. Dstur-u tevnn e'ni birbirinin imdadna yetimektir. Dinin e'ni uhuvvettir, incizabdr. Nefsi gemlemekle balamak, ruhu kemlta kamlamakla serbest brakmann e'ni saadet-i dreyndir.
  DRDNC ESAS: Kur'n'n, btn kelimt- lhiye iinde cihet-i ulviyetini ve btn kelmlar stnde cihet-i tefevvukunu anlamak istersen, u iki temsile bak.

  • Birincisi: Bir sultann iki eit mklemesi, iki tarzda hitb vardr. Birisi; di bir raiyyet ile, cz' bir i iin, hususi bir hcete dir, has bir telefonla konumaktr. Dieri; saltanat- uzm nvanyla ve hilfet-i kbr nmiyle ve hkimiyet-i mme haysiyetiyle, evmirini etrafa neir ve tehir maksadyla, bir elisiyle veya byk bir memuruyla konumaktr ve hametini izhr eden ulv bir fermanla mklemedir.

  • kinci temsil: Bir adam, elinde, bir aynay gnee kar tutar; o ayna miktarnca bir k ve yedi rengi cmi' bir ziy alr. O nisbetle, gnele mnsebettar olur, sohbet eder ve o kl aynay karanlkl hnesine veya dam altndaki bana tevcih etse, gnein kymeti nisbetinde deil, belki o aynann kabiliyeti miktarnca istifade edebilir. Dieri ise, hnesinden veya bann damndan geni pencereler aar, gkteki gnee kar yollar yapar. Hakiki gnein dim ziysyla sohbet eder, konuur ve lisn- hal ile byle minnettarne bir sohbet eder. Der: "Ey yeryzn yla yaldzlayan ve btn ieklerin yzn gldren dnya gzeli ve gk nazdar olan nzenin gne! Onlar gibi benim hneciimi ve baheciimi sndrdn, klandrdn." Halbuki, ayna sahibi byle diyemez. O kayt altndaki gnein aksi ise, sr mahduttur; o kayda gredir.

  te bu iki temsilin drbnyle, Kur'n'a bak; t ki, i'czn gresin ve kudsiyetini anlayasn.

  Evet, Kur'n der ki: "Eer yerdeki aalar kalem olup, denizler mrekkep olsa, Cenb- Hakkn kelimtn yazsalar, bitiremezler." * imdi, u nihayetsiz kelimt iinde en byk makam Kur'n'a verilmesinin sebebi udur ki:

  Kur'n, sm-i zamdan ve her ismin zamlk mertebesinden gelmi.

  Hem btn lemlerin Rabbi itibriyle Allah'n kelmdr.

  Hem btn mevcudtn ilh nvanyla Allah'n fermandr.

  Hem semvt ve arzn Hlk haysiyetiyle bir hitbdr.

  Hem Rubbiyet-i mutlaka cihetinde bir mklemedir.

  Hem saltanat- mme-i Sbhniye hesbna bir hutbe-i ezeliyedir.

  Hem rahmet-i vsi-i muhta noktasnda bir defter-i iltifatt- Rahmniyedir.

  Hem Ulhiyetin azamet-i hameti haysiyetiyle, balarnda bzan ifre bulunan bir muhbere mecmasdr.

  Hem sm-i zamn muhtinden nzl ile Ar- zamn btn muhtna bakan, tefti eden hikmetfen bir kitb- mukaddestir.

  te bu srdandr ki, "Kelmullah" nvan keml-i liykatle Kur'n'a verilmi.  --------------------------------------------------------------------------------

  * Bkz. Kehf Sresi 109 ve Lokman Sresi 27. yetler.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 2. #2
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: onikinci sz

  Amm sir kelimt- lhiye ise, bir ksm has bir itibar ile ve cz' bir nvan ve hususi bir ismin cz' tecellsiyle ve has bir rubbiyetle ve mahsus bir saltanatla ve hususi bir rahmetle zhir olan kelmdr. Hususiyet ve klliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Ekser ilhamt bu ksmdandr. Fakat derect ok mtefvittir. Mesel, en cz'si ve basiti, hayvantn ilhamtdr. Sonra avm- nsn ilhamtdr. Sonra avm- melikenin ilhamtdr. Sonra evliy ilhamtdr. Sonra melike-i izm ilhamtdr. te, u srdandr ki, kalbin telefonuyla vstasz mnct eden bir vel der: Yani, "Kalbim benim Rabbimden haber veriyor." Demiyor, "Rabb'l-lemnden haber veriyor." Hem der: "Kalbim, Rabbimin aynasdr, ardr." Demiyor, "Rabb'l-lemnin ardr." nk, kabiliyeti miktarnca ve yetmi bine yakn hicablarn nisbet-i ref'i derecesinde, mazhar- hitb olabilir.

  te, bir padiahn saltanat- uzms haysiyetiyle kan ferman, di bir adamla cz' bir mklemesinden ne kadar yksek ve l ise ve gkteki gnein feyzinden istifade, aynadaki aksinin cilvesinden istifadeden ne derece ok ve fik ise, Kur'n- Azman dahi o nisbette btn kelmlarn ve hep kitaplarn fevkndedir.

  Kur'n'dan sonra, ikinci derecede ktb- mukaddese ve suhuf-u semviyenin, dereceleri nisbetinde, tefevvuklar vardr. O srr- tefevvuktan hissedardrlar. Eer btn cin ve insann Kur'n'dan tereuh etmeyen btn gzel szleri toplansa, yine Kur'n'n mertebe-i kudsiyesine yetiip, tanzr edemez. Eer Kur'n'n sm-i zamdan ve her ismin zamlk mertebesinden geldiini bir para fehmetmek istersen, yete'l-Krs ve yet-i -1- ve yet-i -2- ve yet-i -3- ve yet-i -4- ve yet-i -5- ve yet-i -6- ve yet-i  --------------------------------------------------------------------------------

  1- Gaybn anahtarlar da Allah'n indindedir. (En'm Sresi: 59.)
  2- De ki: Ey mlkn hakk sahibi olan Allahm! (Al-i mrn Sresi: 26.)
  3- O gndz, pei sra kovalayan gece ile rter. O, gnei, ay ve yldzlar da emrine boyun emi olarak yaratt. (A'rf Sresi: 54.)
  4- Ve denildi ki: 'Ey yer, suyunu yut! Ey gk sen de suyunu tut!' (Hd Sresi: 44.)
  5- Yedi gkle yer ve onlarn iindekiler Onu tesbih eder. (sr Sresi: 44.)
  6- Sizin yaratlmanz da, diriltilmeniz de, tek bir kiinin yaratlp diriltilmesi gibidir. (Lokman Sresi: 28.)
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 3. #3
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: onikinci sz

  -1- ve yet-i -2- ve yet-i -3- ve yet-i -4-


  gibi yetlerin kll, umumi, ulv ifadelerine bak. Hem, balarnda "Elhamdulillah" -5- veyahut "Sbhanehu" -6- bulunan srelerin balarna dikkat et. T, bu srr- azmin un gresin. Hem, lerin ve larn ve lerin fatihalarna bak; Kur'ann, Cenb- Hakk'n yannda ehemmiyetini bilesin.

  Eer u Drdnc Esasn kymettar srrn fehmettin ise, enbiyya gelen vahyin ekseri, melek vstasyla olduunu ve ilhamn ekseri, vstasz olduunu anlarsn. Hem, en byk bir vel, hibir nebnin derecesine yetimediinin srrn anlarsn. Hem, Kur'n'n azametini ve izzet-i kudsiyetini ve ulviyet-i i'cznn srrn anlarsn. Hem, Mi'racn srr- lzmunu, yani t semvta, t Sidret'l-Mntehya, t Kb- Kavseyn'e gidip, -7- olan Zt- Zlcell ile mnct edip, tarfet'l-aynda yerine gelmek srrn anlarsn.

  Evet, akk- kamer, nasl ki bir mu'cize-i risletidir; nbvvetini cin ve inse gsterdi. yle de, Mi'rac dahi bir mu'cize-i ubdiyetidir; habbiyetini, ervh ve melikeye gsterdi.  -8-  --------------------------------------------------------------------------------

  1- Biz emneti gklere, yere ve dalara teklif ettik. (Ahzb Sresi: 72.)
  2- O gn semy, kitap sayfalarn drer gibi dreriz. (Enbiy Sresi: 104.)
  3- Onlar Allah'n kudret ve azametini hakkyla bilemediler. Halbuki Kymet Gnnde yeryz btnyle Onun tasarrufundadr; gkler de Onun kudretiyle drlmtr. (Zmer Sresi: 67.)
  4- Eer Biz bu Kur'n' bir daa indirseydik, para para olduunu grrdn. (Hair Sresi: 21.)
  5- Ezelden ebede her trl hamd ve vg, kr ve minnet Allah'a mahsustur.
  6- Tesbih ediyor.
  7- Ona ah damarndan daha yakn (Kaf Sresi: 16.)
  8- Allahm, Senin rahmetine ve onun (a.s.m.) nna yakr ekilde, ona ve line salt ve selm eyle. Amin. (Du)
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •