Bizlerin kafasn, dini konularda o kadar ok kartrdlar ki, imdide neyin doru neyin yanl olduunu anlamak gerekten ok zor oluyor. Hlbuki Allah Kuran yemin ederek, anlayabilesiniz diye kolaylatrdk diyor. Peki, neden anlamakta zorluk ekiyoruz, ya da kafalarmz kark? nk Kuran Nahl suresi 98. ayetinde, Allah n bizleri uyard gibi okumuyoruz da ondan. Bir arkadamzn kafasnn, efaat konusunda nasl kark olduunu gstermek iin bir rnek vermek istiyorum. Bakn efaat konusunda ne sylyor ve nasl bir soru soruyor.


Ben amaca uygun olarak bilirkiilere bir ka soru sormak istiyorum. ( ltfen ehil arkadalar cevap verirse sevinirim. ) Baktm kadaryla ayetlerde efaat konusunda 24 kadar ayet var. Bunlar 3 grup halinde ele alnabilir.


1) Asla efaatinin olmad ksmlar.
2) Sadece Allah in efaat ettii ksmlar.
3) stisnai durumlar.


Baktmz zaman genel kaidede hi bir efaatinin olmad durumlar var. Benim merak ettiim istisna durumlar.


Necm 26: Gklerde nice melekler var ki, Allahn diledii ve honut olduu kimseler iin izin vermesi dnda onlarn efaatleri hibir yarar salamaz.


Zuhruf 86: Onu brakp taptklar eyler efaat edemezler. Ancak bilerek hakka ahitlik edenler efaat edebilirler.


Taha 109: O gn, Rahmann izin verdii ve sznden raz olduu kimseden bakasnn efaati fayda vermez.


Bu istisnalar kimlerdir ve neyi ifade ediyor. Allah raz olsun


Bu arkadamzn da kafasnn, ok kark olduunu sylemeliyim. efaat kelimesi ne yazk ki slam toplumunda, Mslmanlara Kuran n bahsettii ekliyle anlatlmad, nk tarikat ve cemaatlerin iine gelmiyordu da ondan. efaat kelimesi Kuran da balanma, affedilme anlamnda kullanlmtr, arac olma anlamnda deil. Onun iindir ki Allah ok net bir ekilde EFAAT TMDEN ALLAH A ATTR diyerek, son noktay koymutur. Peki, arkadamzn dedii gibi, efaat yani balama affetme yetkisi yalnz Allah n dr dedikten sonra, Allah bu yetkiyi istisna olarak, bakalarna da vermi olabilir mi? Bahsedilen ayetlerde, istisnalarn olduundan m bahsediyor, yoksa ayetler tercme edilirken kendi inanlarmza kant m yaratma abasndayz ona bakalm. nce unu ltfen unutmayalm, Allah HKMME H KMSEY ORTAK ETMEM diyor. Bu durumda Allah efaat hkmne, istisna yapp yaratt kullarndan, yetki verdii kullar olabilir mi? nce efaat konusunda, Kuran n ok net verdii hkmleri hatrlayalm.


DE K: EFAAT TMYLE ALLAHA ATTR. (ZMER 44)


KENDLER N ONUN HUZURUNDA NE BR DOST NE DE BR EFAAT VARDIR. (ENAM 51)


H KMSENN BAKASINA FAYDA VEREMEYECE, EFAATN KABUL EDLMEYECE, FDYE ALINMAYACAI VE YARDIM YAPILMAYACAI BR GNDEN SAKININIZ. (BAKARA 48)


YOKSA ALLAHTAN BAKA EFAAT EDCLER M EDNDLER? (ZMER 43)


ZATEN GNAHLARI ALLAHTAN BAKA KM AFFEDEBLR? (AL MRAN 135)


KMSEDEN BEDEL KABUL EDLMEYECE, EFAATN KMSEYE FAYDA VERMEYECE BR GNDEN SAKININIZ. (BAKARA 123)


Kuran da bunlara benzer, ok ak birok efaat konusunda ayetleri grebilirsiniz. Hepsinde ok net, efaatin yani gnahlar balayann, yalnz Allah oluu ve maher gn hi kimsenin bir dierine faydas olamayaca uyars yapldktan sonra, Ali mran 135. ayetinde, zaten gnahlar Allah dan baka kim affedebilir diyerek, bizleri Allah snyor, imtihan ediyor. Sizlere sormak isterim. Allah bunca ak ayetlerinden sonra, dier ayetlerinde istisnalar yaparak, bakalarna da kendi tek elinde olduu efaat yetkisini verir mi? Elbette vermez, verirse hkmler arasnda eliki olur, bu toplumda kargaa yaratr. BYLE YETKLER VERLM NSANLAR OLSAYDI, TOPLUM ONLARI LAHLATIRIRDI. ONUN N ALLAH BYLE BR YETKY NE MELEKLERNE NEDE KULLARINA, ELLER DHL VERMEMTR. imdide arkadamzn istisna diye rnek verdii ayetlere bakalm. O ayetlerde Allah efaat yetkisini baz kiilere de verdiini mi sylyor, yoksa..? Yoksa nn cevabn birlikte arayalm.


Necm 26: GKLERDE NCE MELEKLER VARDIR K ONLARIN EFAATLER; ANCAK ALLAHIN ZNYLE, DLED VE HONUT OLDUU KMSELERE YARAR SALAR. (Diyanet meali)


Allah zellikle melekleri zerinden bu rnei, niin vermi olabilir? Buras ok nemli. nk cahiliye toplumu melekleri ilahlatrm, anlar da Allah n yetkileri ile donatmlard. Allah bu konuda uyar yapyor kitap ehline ve tm insanlara diyor ki Rabbimiz, GKTEK MELEKLER BLE SZLERN LEDNZ GNAHLARI BAILAYAMAZ. ANCAK ONLARIN TEKLF ETMES VE ALLAH IN ONAYLAMASI YAN EFAAT ETMES BAKA DYOR. Yani melekler bizlerin iledii gnahn aff iin ancak teklifte bulunur, Allah uygun grrse efaat eder, balar affeder. nk Allah meleklerin dahi bilemediini bildii bilgisini verir Kuran da. Onun iindir ki her melein efaat teklifini Allah, kabul etmeye bilir. EFAAT HAK EDEN ANCAK, EFAATTEN YARARLANIR. Allah gnahsz, sorgusuz Allah a itaat eden meleklerine bile, direk byle bir yetkiyi vermemise, biz gnahkr kullarna istisna yapp efaat yetkisini verdiini, nasl syleriz. imdide arkadamzn verdii dier ayetlere bakalm. Bu ayetlerde, toplumun kafasn kartracak ekilde yle tercme ediliyor ki, Kuran da bu konu ile ilgili konularda adeta eliki yaratlyor ve batl hurafe inanlarna kant gsteriyorlar. Birlikte ayetler zerinde dnelim. Farkl meallerden zellikle yazdm.


Zuhruf 86: Allah ile aralarna koyduklarn yardma aranlar, efaatten yararlanamazlar; OYSA BLEREK DORUYA AHTLK EDENLER YLE DELDR. (Sleymaniye vakf meali)


Zuhruf 86: Allahtan baka yalvardklarnn, efaat etmeye gleri yoktur. ANCAK BLEREK GEREE TANIKLIK EDENLER HAR. (Bayraktar Bayrakl)


Zuhruf 86: Onu brakp taptklar eyler efaat edemezler. ANCAK BLEREK HAKKA AHTLK EDENLER EFAAT EDEBLRLER. (Diyanet meali)


Taha 109: O GN EFAAT, SADECE RAHMANIN ONAY VERD VE LEHNE SZ SYLENMESN KABUL ETT KYE FAYDA SALAR. (Sleymaniye vakf)


Taha 109: O GN, RAHMANIN ZN VERD VE SZNDEN RAZI OLDUU KMSEDEN BAKASININ EFAAT FAYDA VERMEZ. (Diyanet meali)


nce Zuhruf 86. ayete bakalm. Diyanetin tercmesine baktmzda, Allah n yannda taptklar eyler efaat edemez diyor. Peki, kimler Allah brakp insanlara tapyor? Hi kimse. Bu ayetler bu uyarlar zaten zellikle iman ettiini syleyen kitap ehline, yapt yanllardan dolay indirilmi. Onlarda Allah diye bir baka kiiye tapmyor. nsanlar veli, eyh, kurtarc ilan edip, Allah n yetkilerini onlara verip, onlar efaati ediniyorlar. te Allah bu uyary yapyor ve diyor ki, Allah n yannda yardm istedikleriniz, sizlere efaat edemez, sizlere yardmda bulunamaz. Onlarda zaten Allah n efaatinden faydalanamazlar diyor. Peki, Allah dier ayetlerinde bunu kim yapabilir yalnz diyordu? ALLAH EFAAT TMDEN, BANA ATTR DEMYOR MUYDU? Bu ayetin devamnda da bilerek, aratrarak, Allah n doru yolundan gidenler, dierleri gibi deildir, onlar Allah n efaatinden istifade edeceklerdir diyor.


Diyanetin Zuhruf 86. ayetin tercmesinde, hakka ahitlik edenler, yani Allah n yolundan gidenler efaat edecektir diye tercme edilmi. Bu durumda efaatin tmden Allah a ait olduu, hi bir efaatin fayda etmedii o gnden saknn diye uyard, yoksa Allah dan baka efaatimi edindiler ayeti ve gnahlar Allah dan baka kim affedebilir uyarlar tamamen saf d olmu bu ve benzeri onlarca ayetler geersiz duruma dm olur. BU YANLII NASIL YAPARIZ. BU VE BENZER AYETLER, ALLAH IN ZN VERD EFAATLER DE VAR DYE NASIL ANLARIZ. Peki, kim bunlar? Bizler biliyor muyuz? Hani Allah, kimin en doru yolda gittiini yalnz ben bilirim diyordu. Yoksa aramzda kimin en doru yolda gittiini, bizlere Allah n huzurunda efaat edebilecek zellikle insanlarn olabildiini bilenler mi var? NE DEDMZN FARKINDA MIYIZ? ok yakn zamanda feto dedikleri zalimi veli, alim kii ilan edip, bu zalimin maher gn efaati olacan dahi sylemediler mi? Sonucunu hepimiz grdk. Bizlere den, Allah n en doru yolundan gidebilmek adna, aba harcamak olmaldr. Elbette Allah sevgili kullarnn dualarna karlk verecek, hak ettii takdirde, hak edeni efaatinden istifade ettirecektir. Allah Elisine Tevbe suresi 80. ayetinde bakn ne diyor. ONLAR N STER AF DLE, STER DLEME; ONLAR N YETM DEFA AF DLESEN DE ALLAH ONLARI ASLA AFFETMEYECEKTR. Dnebiliyor musunuz Allah, efaati-balanmay hak etmeyen bir kulu iin, Elisi dua edip balanmasn dilese bile, onu asla affetmem diyor.


Taha 109. ayeti de, yine kendi inanlarna kant yaratmak adna, ok zel veli-efaati kiilerin olabilecei dncesini kabul ettirebilmek iin, ayetlerde ne yazk ki tahrifat yapmaktan korkmuyorlar. Bu ayette de hesap gn efaat, yalnz Allah n onaylad, kendisi hakknda gzel eyler anlatlan yani meleklerin kayda ald defteri ortaya konduunda, hakknda iledii sevaplar ortaya dklp anlatldnda ancak, efaatten yararlanrlar dedii halde, Diyanet yle bir tercme yapm ki ayetin sonunda, O gn yani hesap gn, sznden raz olduu kiilerin ancak efaati fayda salar diyor. HAN ALLAH H BR EFAATN FAYDA ETMED O GNDEN SAKININ DYORDU. NE OLDU BU AYET. YOKSA ALLAH H HKM VERD KONUDAN BU AYETLE VAZMI GET? Ltfen kendimize gelelim. efaat konusunu ok daha ak anlayabilmemiz iin, sizlere Muhammed suresi 19. ayeti hatrlatmak istiyorum.


Muhammed 19: Bil ki Allahtan baka hibir ilh yoktur. HEM KENDNN, HEM DE NANMI ERKEK VE KADINLARIN GNAHLARININ BAILANMASINI DLE! Allah, gezip dolatnz yeri de, iinde kalacanz yeri de bilir. (Diyanet meali)


zellikle Diyanetin meali yazdm. Bakn Allah Elisine ne diyor. KEND GNAHLARIN N, ALLAH A BAILANMAYI DLE, YAN DUA ET DYOR. Ama bizlere, peygamberlerde efaatidir demediler mi? Allah n Elisi kendi gnahlar iin, Allah a dua ediyorsa, nasl olur da bizlerin gnahlar iin Allah n Resul efaati olur da, gnahlarmz balar. Bakn ayetin devamnda, iman ettiine ahit olduun, doru yolda giden kadn ve erkelerin gnahlarnn balanmas iinde, Allah a dua et diyor. Her ey bu kadar ak olduu halde, bizler hala nasl ayetlerin anlamlar ile oynayp, Allah n dnda yetki verdii istisna kiilerinde efaat etme, balama yetkisi vardr deriz, dorusu anlamakta zorluk ekiyorum.


Allah tm iman edenlere, dua kapsn ak brakmtr. Zaten Allah ayetinde ne diyordu? DUANIZ OLMASA, RABBM SZE NE DYE DEER VERSN Bu szlerden anlatlmak istenen, af ve efaat iin tek muhatap Allah tr. Onun yannda affediciler-efaatiler edinenler yoldan sapmtr. Dilerim bu gereklerin farknda olan, Allah n aznlk halis kullar arasnda oluruz.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://kuranadavet1.wordpress.com/


https://twitter.com/KURANA_DAVET


http://www.hakyolkuran.com/


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/


https://hakyolkuran1.blogspot.com/