Bismillahirrahmanirrahim.
Yaznn sorumluluu yazarnndr. Forum ynetimini balamaz. Kitap izinsiz lehte ve aleyhte kullanlabilir.

Atatrkln Bedeni ve Fikri Yaps

NDEKLER :

Birinci Kesim : Atatrk Anne Tarafndan Yahudidir.
kinci Kesim : Atatrk’n btn fikirleri Mason Literatrdr.

BRNC KESM :

Mehmet Ali Z adndaki Atatrk aratrmacnn Mays 2017’de 2. Basksn Asi Kitap’tan yaymlad kitab olan; Atatrk’n Ailesi - Osmanl Ariv Belgelerine Gre Atatrk’n Soy kt adl almasn inceleyeceiz.

I. ZBEYDE HANIM’n babas kimdir?

Birok Atatrk, “ite Atatrk’n ailesini sonunda arivlerde bulduk” sevinciyle Atatrk aratrmac Mehmet Ali Z’n bu kitabn –kendileri dahi okumadan- bize siper ederler. Kitap alp da okunmaya balandnda , yukarda ismini verdiimiz kitabn yzde doksan dokuzunun gereksiz bilgi olan malumatlar ve tekrarlardan ibaret olduu anlalr.

“Elinizdeki bu kitap, youn bir emek ve aba sarf edilerek yirmi ylda hazrland. Atatrk ve ailesi ile ilgili kaytlar tespit edebilmek iin, yzlerce defteri, binlerce belgeyi incelemek gzden geirmek gerekiyordu. Bu yzden yaklak on ylmz Osmanl arivlerinde belge aramak ve tespit etmekle gemitir.” (Ad geen eser sf. 16 )

Feyzullah Aa’nn soyunun ne olduu bizi ilgilendirmez. Ancak Atatrklerin Zbeyde hanma “Zbeyde Hanmn babasdr” diyerek monte ettikleri Feyzullah Aa ile Zbeyde hanm arasnda kan ba yoktur.

Kitap uzunca Feyzullah Aalarn soyundan bahseder. Ancak Zbeyde Hanm ile bu soyun balants bir trl belge yzne kavuturulamaz.

“Osmanl arivi kaytlarnda Selanik merkez mahallelerine ait nfus defterlerinde ismine rastladmz otuzdan fazla Feyzullah’tan , Mustafa Kemal Atatrk’n annesi Zbeyde Hanm ailesi ile ilgili olarak yaymlanm mevcut ecerelerde (Soy kt) yer alan isimlere(*) ve anlatlan ‘rivayetler’i dorulayan iki kayt bulunuyor. Bunlardan birisi Selanik’te Balat Mahallesi Nfus Defterinde ve Balat Mahallesi Temettuat Defterinde yer alan Mehmed olu Nakibzade Hac Seyyid Abdullah Hami (1777-1843 ) olu Feyzullah (1813- ? ) doumlu. Dieri Pintihasan Mahallesi Nfus Defteri ve Temettuat Defterinde kaytlar bulunan Mehmed olu Yorgani brahim olu Feyzullah ve Mustafa bilgisi yer alyor. Feyzullah’n Hasan adnda bir olu var.

“Ariv belgelerine gre; Atatrk’n annesi Zbeyde Hanm’n babasnn sz edilen bu iki Feyzullah’tan birisinin olmas gerekir. Pintihasan Mahallesi Temettuat Defteri kaytlarnda ad geen Mehmed olu brahim olu Feyzullah’n Zbeyde Hanm’n babas olduu anlalyor. Zbeyde Hanm’n babasnn Mehmed olu Yorgani brahim Aa’nn olu suba Feyzullah olmas daha kuvvetli bir ihtimal olarak grnmektedir. Ancak Balat Mahallesi nfus kaytlarnda yer alan Mehmed olu Seyyid Hac Abdullah Hami (1777 – 1843 ) Efendi’nin olu Feyzullah’n (1813- ? ) da Zbeyde Hanm’n babas olmas ihtimali vardr.” (a.g.e. sf.199 )

Bu kadar yakn bir nesil iin bu belirsizlik fazla srtmyor mu ? Yani annesinin babas konusu dahi bir sonuca balanamyor.

Mehmet Ali Z adl bu Atatrk aratrmac, ad geen kitabnda Feyzullah Aa’nn btn eceresini kartabiliyor ama Zbeyde’nin Feyzullah Aa’nn kz olduunun belgesini bulamyor… Bir bakma kitabnn iddias olan “Zbeyde Hanm mbarek ve eceresi bilinen bir kadnd” iddiasn kendisi rtyor.

“Gemite, sosyal ve iktisadi hayatmza dair ne varsa olan her eyin hemen tamamna yakn blmn deiik isimler ad altnda ok saydaki defterlere kaydetme durumu, Osmanl dneminde yaplan en iyi ilerden birisidir. Bu tarihi kaytlarn tutulduu defterlerin banda Tapu defterleri, nfus ve temettuat defterleri gelmektedir.Osmanl mparatorluu’nun hakimiyeti altndaki tm ehir, kasaba ve kylerin, hatta yaylak ve klaklarn burada yaayanlarn adlarna ve doum tarihlerine, hangi ile megul olduklarna varncaya kadar hemen her eyini yazarak kayda geirmilerdir. Anadolu’da, Balkanlar’da ve Ortadou’da ksacas Osmanl’nn hkm srd her yerleim yerinin mutlaka kaydedilmi olduu defterler vardr.” (Osmanl Arivi Belgelerine gre Gazi Mustafa Kemal Atatrk’n Soy Kt, Eyll 2014 , Mehmet Ali Z, sf. 171-172) . Peki bu kadar bilgi ve belgelerin iinde Zbeyde Hanm’n ecdad nerede? Bilinmiyor. Bir insan ksz yetim de kalsa yedi kuak soyunu aratrnca renir. Peki ‘Mareal Gazi Kurtarc Ebedi ef …’ Atatrk’n neden ‘ata’s belirlenememektedir?

Sahtekarlk da yapyor yazar ; 2017 ylnda genileterek tekrar yaymlad kitabnda sf. 205’te Zbeyde Hanm bahsinde yle diyor:

“Ariv kaytlarnda, Feyzullah kz Zbeyde Hanm (Zbeyde bint Feyzullah) eklinde bahsedilmektedir.”

Bu kaytlarn eyhlislam Hac Seyyid Feyzullah Efendi’nin kzlarndan Zbeyde Hanm (Erzurum 1690-Amid 1728) hakknda (Osmanl Ariv Belgelerine Gre Atatrk’n Soy kt Mays 2017 sf.143) olduunu yazmyor da Mustafa Kemal’in annesi Zbeyde hakknda olduu imasn veriyor.

Sonu : Zbeyde’nin babasnn adna herhangi bir kaytta rastlanmamtr.

*

II. EMS EFEND FAKTR

“Atatrk’ten aka gizli bir Yahudi ya da Dnme olarak bahsetmek, 1951 Trk Ceza Kanunu’nun 5816 numaral ‘Atatrk aleyhine ilenen sular’ maddesine gre, onun ansna hakaret etmek ya da svmek olarak kabul edilmektedir.” (1)

Yukardaki uyar cmlesiyle balayan Marc David Baer’in “Selanikli Dnmeler” isimli kitabndaki ; Mustafa Kemal’in okuduu emsi Efendi Mektebi’ne dair bilgiler, Zbeyde Hanm’n neden z babasnn ve z annesinin aratrlamadn ele veriyor:

“Karaka Dnmesi Galip Paa (Pasiner), emsi Efendi Mektebinin son gnleri ( 1891 yl)nden bahseder : Herkes snftayken, krk, elli erkekten oluan bir grup darda toplanm, yksek sesle hakaretler yadrmaya baladktan sonra kapy krarak ieri girmitir. emsi Efendi pencereden atlar ve adamlar rencileri snftan dar attktan sonra, snf darmadan eder, retmen sandalyesini, karatahtay, pencereleri ve kaplar krarlar. Bu olaydan sonra sadece yirmi renci (polis ve brokratlarn ocuklar) okuldan kaydn aldrmamtr. emsi Efendi kendi evinde yeni bir okul aar, ama buras da saldrya urar. Bu sefer saklanarak kendini kurtarr. Evine zarar vermemelerine ramen, kafirlik sembol olan karatahtasn paralamlardr. emsi Efendi yllar sonra Galip Paa’ya kendisini nasl yakaladklarn, dvdklerini ve bakla tehdit edip ya Selanik’i terk etmesini ya da retmenlii brakmasn emrettiklerini anlatr. Ama o buna aldrmam ve rencilerine geceleri onlarn evlerinde ders vermeye balamtr.” (2)

“Dnmelerin eitimi,19. Yzyln sonlarna dek kapal kaplar ardnda, genellikle grubun yerletii mahallelerin merkezindeki mterek binalarda gereklemitir. Yakubi, Karaka ve Kapanc dini liderleri, nceki kuaklar tarafndan eitilmi ve Sabetay Sevi’nin ve onun haleflerinin EMRLERN benimsemilerdir. mparatorlukta 19. Yzyln sonlarnda ortaya kan ve tm dini topluluklar etkileyen eitim reformu ve deiim dalgasyla, Dnme eitmenler kimliklerini aka ortaya koyarak, etik ve ahlaki deerleri de kapsayacak ekilde , din kavramna yeni tanmlamalar getirmi, BUNA RAMEN RENC OLARAK SADECE GRUP YELERN (Dnme ocuklarn demek istiyor-benim notum) KABUL ETMLERDR.” (3)

Bu kadar tepki eken bir eitim tarz, elbette rahat ortama kavutuu tarihten nce ‘kapal kaplar ardnda’ yani ok gizli bir biimde , daha ketum ve daha gizli olmalyd. Bu durumda Mustafa Kemal’in ocukluunda, dnme okullarna sadece dnme ocuklarnn alnd anlalyor.

“Bu okul, ehirde varlkl ve kltrl etnik bir grup olan Sabetayclarn Kapanc kolu tarafndan kurulmutur. Kurucusu emsi Efendi, Sabetayc aileye mensup, kltrl, baarl ve aydn bir retmen ve eitimci olmasnn yannda, SYASAL YN OLAN bir KABALA UZMANIDIR.”(4)

Zbeyde Hanm Sabetaycdr yani Yahudi dnmesidir. yle olmasayd Mustafa Kemal’in emsi Efendi Mektebi’nde ne ii olabilirdi ? Gizemli gemiinde , dardaki ismi Zbeyde fakat evi iinde kimlii yahudidir. Tm bu gereklerin nda, Zbeyde Hanm’n Darafaka’ya yapt ba vesikasnda ‘Slalemdir’ diye adn and Feyzullah Aa ailesinin Mslman olduu , fakat Zbeyde Hanm’n bunlara ya evlatlk alnd ya da bir ekilde sonradan aileye dahil edildii anlalmaktadr.

*

III. AL RIZA BEY , Mustafa Kemal’in z babas mdr?

Atatrk aratrmac Mehmet Ali Z , Mays 2017’de 2. Basksn Asi Kitap’tan yaymlad kitab olan; Atatrk’n Ailesi - Osmanl Ariv Belgelerine Gre Atatrk’n Soy kt adl almasnn ‘Ali Rza Bey’ blmnde belgelerle Ali Rza Bey’in soyunu ve eceresini doru olarak sralar. Ancak Ali Rza Bey’in Mustafa Kemal ile kan ba yoktur. Ali Rza Bey, Mustafa Kemal’in vey babasdr.

Ali Rza Bey’in Mustafa Kemal’in z babas olduuna delil olarak gsterilen belgeler unlardan ibarettir :

1- 1 Mart 1315 (13 Mart 1899 ) tarihi tayan Harp Okulu Knye kaydnda “Selanik’te Koca Kasm Paa Mahalleli Gmrk Memurlarndan Mteveffa Ali Rza Efendi’nin mahdumu (olu) uzun boylu beyaz benizli Mustafa Kemal Efendi. Selanik-96 (H.1296 / M.1880)

“Mustafa Kemal Atatrk’n Harp Okulu’ndaki knye kaydndan ve aile fertlerinin anlattklarndan baka ailesiyle ilgili olarak Osmanl dnemine ait bugne kadar herhangi bir belge yaymlanmamtr. (A.g.e. sf.14 )

2- Ali Rza Bey’in Emeklilik Belgesi

Bu belgede Mustafa Kemal’in , Ali Rza Bey ile Zbeyde Hanm’n olu olduu yazldr. (A.g.e. sf. 465 , 466 , 467 , 468 , 469 , 470 )

Bu belgeler, Ali Rza Bey’in, Mustafa Kemal Atatrk’n vey babas olduunu deil de z babas olduunu gsteriyorsa , bu konu biliniyor ise ; neden Mustafa Kemal Atatrk, ocukluundan on yllar sonra bu konunun ayrca aratrlmasn emrediyor?.. Bunu renmeye hakkmz vardr.

Mustafa Kemal Atatrk, kendi doum tarihini renebilmek iin Hasan Rza SOYAK’ grevlendirmitir. “Babakanlk Cumhuriyet Arivi’nde yapm olduumuz almalarda Mustafa Kemal Atatrk’n bizzat babas hakknda kendisinin aratrma yaptrm olduunu tespit ettik.” (Osmanl Arivi Belgelerine gre Gazi Mustafa Kemal Atatrk’n Soy Kt, Eyll 2014 , Mehmet Ali Z, sf. 33) . “Mustafa Kemal Atatrk, hayatta iken evresindekilere, babas Ali Rza Efendi ile ilgili bir aratrma yapmalarn istemi. Bu istek ve emir zerine yaplan aratrmada YETERL BR BLG VE GEREKL SONU ALINAMAMITIR.” (Osmanl Ariv Belgelerine Gre Atatrk’n Soy kt Mays 2017 sf. 25 ) (**) . Neden acaba , yoksa araya ‘Abdu Aa’ bilgisi mi girmitir ? Bir subay (Mustafa Kemal) dnn ki, on yllardr baba soyunu ve doum tarihini merak etmeden yaam.. Ya da Anadolu’yu kandrmak iin kendine ecere aryor! Demek ki Mustafa Kemal’in doumu, karanlk bir mdahalenin (ZNA) eseridir.

“Gemite, sosyal ve iktisadi hayatmza dair ne varsa olan her eyin hemen tamamna yakn blmn deiik isimler ad altnda ok saydaki defterlere kaydetme durumu, Osmanl dneminde yaplan en iyi ilerden birisidir. Bu tarihi kaytlarn tutulduu defterlerin banda Tapu defterleri, nfus ve temettuat defterleri gelmektedir.Osmanl mparatorluu’nun hakimiyeti altndaki tm ehir, kasaba ve kylerin, hatta yaylak ve klaklarn burada yaayanlarn adlarna ve doum tarihlerine, hangi ile megul olduklarna varncaya kadar hemen her eyini yazarak kayda geirmilerdir. Anadolu’da , Balkanlar’da ve Ortadou’da ksacas Osmanl’nn hkm srd her yerleim yerinin mutlaka kaydedilmi olduu defterler vardr.” (Osmanl Arivi Belgelerine gre Gazi Mustafa Kemal Atatrk’n Soy Kt, Eyll 2014 , Mehmet Ali Z, sf. 171-172) . Peki bu kadar bilgi ve belgelerin iinde ‘Mareal Gazi Kurtarc Ebedi ef …’ Atatrk’n neden z babas belirlenememektedir?

Bu konuda kesin bir belgenin bulunamamasnn vebali Yunanistan devletine de atlmamaldr. Mustafa Kemal’in, gen iken dahi babasn merak etmemesi, aratrmamas bu vebali Yunanistan’dan alr. Bir insann doum gnn merak etmemesi, kendisinin veled-i zina olarak dnyaya geldiini bizzat biliyor olmasndandr.

“Mustafa Kemal Atatrk, hayatta iken evresindekilere, babas Ali Rza Efendi ile ilgili bir aratrma yapmalarn istemi. Bu istek ve emir zerine yaplan aratrmada YETERL BR BLG VE GEREKL SONU ALINAMAMITIR.” (Osmanl Ariv Belgelerine Gre Atatrk’n Soy kt Mays 2017 sf. 25 ).

DPNOTLAR :

I. BLM : ZBEYDE

(*) : “Mustafa Kemal Atatrk ile ilgili hazrlanm ok saydaki kitap ve makalelerde Mustafa Kemal Atatrk’n annesi ve babas taraf ailelerine ait verilen bilgilerin byk bir ksm ve BTN ecereler hem eksik HEM DE ok sayda yanllklar ile doludur.” (Osmanl Ariv Belgelerine Gre Atatrk’n Soy kt Mays 2017 sf.26-27 )

II. BLM : EMS EFEND

1. Marc David Baer, Selanikli Dnmeler, Doan Kitap, Aralk 2016 Dipnotlar-sf.302.
2. Vamk Volkan ve Norman Itzkowitz, The Immortal Atatrk: A Psychobiography (Chicago: University of Chicago Press, 1984) sf. 30-35’ den aktaran ; Marc David Baer, Selanikli Dnmeler, Doan Kitap, Aralk 2016 sf. 73
3. Marc David Baer, Selanikli Dnmeler, Doan Kitap, Aralk 2016 sf. 70 .
4. Tamer AYAN, Atatrk ve Masonluk , Yurt Kitap Yayn, Mart 2008 sf.114 .

III. BLM : AL RIZA BEY

(**) : Bu da gsteriyor ki : yukarda zikrettiimiz Ali Rza Bey’in Emeklilik Belgesi, Ali Rza Bey’in; Mustafa Kemal’in z babas olmadn vey babas olduunu ispatlar.