Terkedilmi, bo bir evin at katndaki tek odada bir rmcek ailesi yayordu. Bu rmcek ailesi, anne rmcek ile yavrusundan ibaretti. Anne rmcek an cam tamamen krk pencerenin arkasnda bulunan iki dolabn arasna germiti. Gndzleri gne nlar sayesinde dolaplarn arasndaki gerili a dardan belli olmazd. Pencereden hzla uarak giren sinekler, kelebekler, arlardaha ne olduunu anlayamadan bu rmcek ana yapr kalrlard. Bir anki aknlktan sonra rpnmaya, feryat etmeye balayan kanatl kk yaratklar haliyle an iddetli ekilde titreimine sebep olurlard. Dolaplardan birinin ak kalm ekmecesinin iinde yavrularyla birlikte oturmakta olan anne rmcek, titreimleri hemen fark ederdi. Hi vakit kaybetmeden ekmeceden kar, avn grrd: HmBir sinek. Biraz irice de. Yavrularma biraz sonra gzel bir ziyafet ekebileceim diye sylenir ve avn yakalamak iin harekete geerdi.

Kendisinden belki on - on be defa byk olan anne rmcein zerine doru gelmekte olduunu gren sinek, yakaland bu korkun tuzaktan kurtulmak iin var gcyle abalamasna karn baarl olamazd. rmcek ann bileiminde ok kuvvetli yaptrc zellik bulunurdu ve sinek gcnn snrlarn sonuna kadar zorlasa bile bu onun kurtulmasna yeterli olamazd. Anne rmcek sinein kendisine zarar dokunmayacan bildii iin, azndan kard ifrazat sayesinde sinein kanatlarn, ayaklarn balayp, sarp sarmaladktan sonra uzun iki n dii ile avn srp zehirleyip ldrrd. Daha sonra cansz sinei srtlayp yavrularnn yanna gtren anne rmcek bununla hem kendi beslenir, hem de yavrularn beslerdi.

Bylece aradan haftalar geti. Geen zamanla birlikte yemek sorunu daha fazla hissedilir oldu. Artk yakalanan avlar yetmemeye balamt. Yavru rmcekler doymadan sofradan kalkyorlard. Anne rmcek, bu soruna bir zm yolu bulmak iin, ne kadar kafa yorduysa da iin iinden kamad. Bir gece yars yavrular uyumular, anne rmcek de uyumak zereydi ki, ekmecenin iine kadar uzanan a sallanmaya balad. Anne rmcek birden irkildi. Bu mnasebetsiz de kimdi byle? Gecenin bir vakti, u zifiri karanlkta baka ii yok muydu da gezmeye kmt. Gel bir de aa takl sonra ura kurtulmak iin. Bilirler kurtulmann olanaksz olduunu yine de rpnmadan duramazlard. Can korkusu harekete geiriyordu bunlar. Ne zamandr geceleri av yakalanmyordu ama, diye dnd anne rmcek. Gidip greyim bakalm, kimmi bu uykusuz geceler geiren kanatl kk yaratk.


Anne rmcek bir kouda dolabn stne kt, aaya bakt. An ortasnda bir kk k ileri geri, saa sola sallanyor, fakat oradan ayrlamyordu. Anne rmcek bunun bir canl olduunu dnd. Evet, bu bir atebcei olmalyd. Geceleri ate gibi yanan, yan, kanatl ve adna atebcei denen bir bcein varlna dair sylentiler iitmiti iitmesine de imdiye kadar hi grmemiti. rmceklere zarar dokunmaz diye anlatmlard ya yine de ne olur, ne olmazd. Hayatta fazla merakl olmak bazen zc ve hesapta olmayan sonular dourabilirdi. Ad stnde atebcei yani ate saan bcek. Yanna giderse belki stne ate atard bu bcek, yakard belki. En iyisi gidip uyumakt. Sabah olunca gider yakndan bakard nasl olsa kimin nesidir, kimin fesidir diye. Anne rmcek dolabn ekmecesine girdi. Dardaki a ile ekmecenin iindeki an irtibatn salayan ince balar birbirinden ayrd. Atebceinin rpnmalar kendisini ve yavrularn rahatsz etmeyecekti.

Sabah olunca anne rmcek uyand, ortalk aydnlanmt. Yavrular hala uyuyordu. Atebcei aklna geldi. ekmeceden dar szlp, dolabn stne kt. Aa baktnda grd manzara karsnda gzlerine inanamad. An ortasnda bir bcek, onun etrafnda iki sinek, bir sivrisinek ve bir de ar. Ortadaki bcek atebcei olmalyd. Sessizce duruyordu, k falan da samyordu. te, bu ok iyiydi. Ondan bir zarar gelmezdi. ki sinekle bir sivrisinei yavrularna yakalattrmalyd. Onlar da bu iin inceliklerini renmeliydi. An alt tarafnda bir arama ne arkocaman bir ey, stelik inesi var. Durumun kt taraf tek kanad aa yapmt, teki kanad serbestti, ayaklar serbestti. Kanadn hzla rptka, kurtulmak iin abaladka an zangr zangr sallanmasna neden oluyordu. Onu yakalamann ok zor olacan dnd, anne rmcek. O olmasayd olurdu ama byle semiz bir av karmak istemezdi.

Anne rmcek gidip yavrularn uyandrd. Grdklerini anlatp bir plan dhilinde yapacaklarn aklad. Yavrularndan ikisi istekli olurken, birisi, Anne, bu sabah bam ok aryor, ben gelmesem olmaz m? dedi. Anne rmcek buna itiraz etmedi. Anne rmcek ile iki yavrusu an zerinde grnr grnmez aa yapp kalm, kurtulmak iin abalayan kanatl kk yaratklar gayretlerini -drt katna kardlar. nce anne rmcek a ipleriyle atebceini skca baladktan sonra gtrp ekmecenin bir kesine brakt. Tekrar an stne geldi. Yavrularna, Sadaki sinek senin, soldaki de senin. Haydi bakalm, mar mar ! diye emir verdi. ki yavru, annelerinin verdii komutla birlikte avlarnn stne atldlar. Ksa sren bir boumadan sonra, onlar a ipleriyle skca baladlar. Uzun iki n dileri ile srp zehirleyip ldrdkten sonra avlarn ekmeceye braktlar ve geri dndler. Anne rmcek avclk grevlerini kusursuz bir ekilde yerine getiren yavrularn kutlad. Hemen sonra anne rmcek sivrisinein stne yrd. Anne rmcein kendisine doru hzla yaklamakta olduunu gren sivrisinek, kar koymaya altysa da baarl olamad. Bir dakika sonra onun cansz vcudu anne rmcek tarafndan ekmeceye getirilip brakld.

Anne rmcek tekrar an zerine dnd. imdi btn i ary yakalamaya kalmt. Kesinlikle onun yanna fazla sokulmamal ve inesinden mmkn olduunca uzak durmalyd. Yavrularna bir kenarda beklemelerini ve bu mcadeleye karmamalarn syledi. Ar ve temkinli admlarla arya doru yaklamaya balad. Ar ise, rmcekleri an zerinde grd andan itibaren kurtulma abalarn yavalatm, kuvvetini toplamaya almt. Postunu pahalya satmaya kararlyd. Tek kanadn devaml rpmas, ayaklarnn aa yapmasn nlyordu. Anne rmcek aradaki mesafeyi yeterli bulunca azyla arnn stne a ipi frlatmaya balad. Ar, eviklii sayesinde bunlar kolaylkla savuturmay baaryordu. Fakat bu byle devam edemezdi. A ipleri rmcek a ile kendi gvdesi arasndaki boluu sratle dolduruyordu. Bulunduu yerdeki taban seviyesi giderek ykseliyordu. Ar, a iplerini kolaylkla savuturmasnn sebebini anlad. Hedef kendisi deildi ve rmcek bunu ok akllca dnlm bir plan dhilinde gerekletiriyordu.

Baskn her zaman basann deildi. Ar artk kurtulmann imknszlatn dnd. imdiye kadar kim bilir ka gnahszn cann alm olan bu katil lmeliydi. rmcein son olarak frlatt a ipini ayaklaryla yakalad ve tm kuvvetiyle geriye doru ekti. Gerili durumdaki a ipinin dier ucu azndan kmakta olan anne rmcek ayaklarnn yerden kesildiini hissetti ve arya arparak srtst an stne dt. Ar ayn anda anne rmcein stne atld ve aralarnda mthi bir lm-kalm mcadelesi balad. Bu srada arnn aa yapm olan kanad koptu. Serbest kalan ar btn kuvvetiyle anne rmcein zerine abanmaya ve salam olan kanadyla anne rmcein kafasn geriye doru bastrmaya balad. Bylelikle anne rmcein zehirli dilerinden korunmu oluyordu. Ar sipsivri inesini kartarak gc gitgide tkenmekte olan anne rmcee doru yaklatrmaya balad. Anne rmcek, aresiz, arnn inesini batrmasn beklerken, lmn souk nefesini hissetti. Bu zor durumdan kurtulmasnn olanak d olduunu biliyordu. Kaderine boyun edi ve gzlerini kapatt.

Anne rmcek birdenbire rahatladn fark etti. Sanki stnden byk bir yk kalkmt. Ayaklarn kprdatt. Ayaklarn rahata hareket ettirebilmesi, onu ok artt. Hayret, ar artk stnde deildi, ya o zaman neredeydi? Gzlerini at. Kulaklar uulduyordu. Srtst yatt yerden dorulurken, sol tarafnda grdkleri karsnda hayretler iinde kalarak bir an iin akln kardn sand. Olamazd, hayr olamazd. Ar, yavrularna saldryordu.Dur ar, brak yavrularm, onlar daha kckler. Olmaz, brak, elleme onlar diye barmak istedi, fakat sesi kmyordu. Arnn stne atlmak istedi. Bouna, her ey bounayd. Daha ilk admn atarken, yzkoyun yere ylverdi. imdi anne rmcek yatt yerden iki yavrusuyla arnn yaptklar mthi mcadeleyi seyretmeye balad.

Aradan biraz zaman geince yavrularnn hi de tehlikede olmadklarn aksine ary yenebileceklerini anlaynca rahatlad. nanamyordu, u ikisi onun kck yavrular To ile Tu muydular? u grdklerini bakas anlatsayd mmkn yok inanmazd, beni kandryorsun derdi, anlatan yalanclkla sulard. To ile Tu bymler, kocaman birer rmcek olmular da haberim yokmu, dedi kendi kendine. To ile Tunun yzleri nasl korkun bir hal almt, gaddarca saldryorlard arnn stne. mkn yok ar bunlarn elinden kurtulamazd, bu vahilerin elinden. Anne rmcek arnn para para ediliini seyrederken, iinin rperdiini hissetti. Acmt arya. Sanki biraz nce arnn canna kastetmek isteyen kendisi deilmi gibi. Anne rmcek gzlerini kapad, artk bakmak istemiyordu. Hibir ey dnmek istemiyordu. Dipsiz bir kuyuya yuvarlanyor gibi oluyordu. Az sonra kendinden geti, baylmt.


Aradan iki ay geti. Bu zaman zarfnda, nce To, birka gn sonra Tu, annelerinden izin alarak kendi hayatlarn yaamak zere yuvadan ayrldlar. Ayr yerlerde alarn gerip yaantlarna bir balarna yn vereceklerdi. Anne rmcein yannda kalan son yavrusunun ad Ta idi. Anne rmcek, Tann dier kardelerine benzemediini ve rmcek nesliyle yakndan uzaktan hibir balantsnn olmadn fark etmekte gecikmedi. Tann sadece d grn rmcee benziyordu. Oysa rmcei rmcek yapan acma duygusunun yokluuydu. rmcek dediin an uygun bir yere gerer, avn beklerdi. Artk ne denk gelirse bir sinek, bir bcek, bir kelebekksmetine den yiyecein olurdu. Ne yapsnlard yani rmcekler hi av yakalamayp a m kalsalard? Alktan krlsalar myd? lseler miydi?

Anne rmcek ok stelemesine karn, Taya aa yapp kalm hibir av yakalatmay baaramad. Ne zaman Tay grevlendirse Ta mutlaka bir bahane bulup yan iziyordu. Ya ayaklar aryor, ya ok yorgun oluyor, ya da gzleri kararyor, ba dnyordu. Sonunda yle bir olay barda taran son damla oldu: Bir gn aa yapan bir sinei yakalamasn istedi, anne rmcek. Ta, yakalamasna yakalardm ama canm yakalamak istemiyor nedense, dedi. Bunun zerine anne rmcek, Tay karsna alp daha nce defalarca yapt gibi nasihat etmeye balad:
Bak yavrum. Kardelerin aramzdan ayrlal drt ay oldu. Onlar, istedikleri gibi hayatlarn yaayacaklar. Seninde av yakalama iini renip kendi dzenini kurma zamann geldi. A yaanmaz. Avlanp karnn doyurmay renmelisin. Ben her zaman banda bulunamam. Szm dinlersen zararl kmazsn. Hemen imdi dar kp u sinei buraya getirmeni istiyorum.

Ta, boynunu bkt:
Ne yapaym, elimde deil. Doutan belki de bilemiyorum, iimden hi gidip o sinei yakalayasm gelmiyor. O sinei ldremem ben. Bakalarna zarar vermek dncesi anlamsz geliyor bana. Onun da can var, yazkKeke braksaydk da uup gitseydi.
Tamam brakalm. O zaman a kalrz.
erde sabahleyin yakaladklarn belki iki gn bize yeter.
Sana kalsayd onlar da brakrdn sabahleyin. ok konutuk, haydi darya diyen anne rmcek, Tay srkleyerek an stne kard ve sinein yanna getirdi. Sana bir dakika sre. Eer bu sre iinde u sinei yakalamazsan ekip gideceim ve bir daha da beni gremeyeceksin. te bu kadar diyerek son szn syledi. Ta, ne yapacan bilmez bir halde etrafna baknrken sre dolunca anne rmcek hzl admlarla yuvasn ve yuvann bulunduu binay terk edip gitti.

Ta, zgn bir halde olduu yere oturdu ve yanndaki sinee dnerek:
Ya durum byle, sinek karde. Benim iyiliksever, hogrl, cana yakn dncelerim en yaknlarma bile ters geliyor. Nedense onlar beni bir trl olduum gibi kabullenmek istemiyorlar. Meseleye onlarn asndan bakarsan yerden ge kadar hakllar. Hakl olduklarn ispat etmek iin en kk bir aba iine girmezler. Bu byle olacak derler. Derler demesin de o dediklerinin yanl olabileceini bir an iin bile olsa kabul etmek istemezler. Ben de ne zaman fikrimi sylemek isteyip konumak istesem laf azma tkarlar. Konuturmazlar bile. Sanki sadece siyah ve beyaz renkler var dnyada. Mavi, sar, yeil, krmz gibi birok renk hi yok. Annemin benim szlerimi, fikirlerimi nemsemeyip ekip gideceine, biraz anlay gsterip meseleye daha lml bir ortak zm bulunabilirdi diyorum dedikten sonra sinein bir eyler sylemesini bekledi. Fakat sinek, Ta szlerini bitirince baklarn ondan kararak gz gze gelmemeye alt. Belli Tann anlattklar sinein korkusunu hafifletmeye yetmemiti. Bu durumu fark eden Tann ii szlad, kahroldu. ki damla gzya gz pnarlarndan kp yanaklarna doru szld. Biraz sonra Tann serbest brakt sinek sevin iinde kanatlarn rparak uup giderken, Teekkr ederim, ok teekkr ederim diye bard. Bylelikle, hibir rmcek avnn kap gitmesine gz yummaz, zdeyii de geerliini kaybediyordu.

Ertesi sabah Ta erken saatlerde uyand. Ortalk aydnlanmt. ekmeceden dar kp an zerine gelmesiyle gerisin geriye dnp ekmeceye girmesi bir oldu. Ka tane olduunu tam olarak anlayamamt ya, belki , belki drt tane av yakalanmt aa. Ne yapacakt imdi? Bunlardan nasl kurtulacakt? Gidip konumaya kalksa, Kardeler, sakn benden korkmayn. Sizleri kurtarmaya geliyorum. Az sonra hepiniz zgr olacaksnz. Benim isteim dnda aa yakalandnz. zntm sonsuz. Affedin beni, sizlerden zr diliyorum diyerek, kesinlikle dnk sinek gibi bunlar da karsnda korkudan titreyeceklerdi. Baka bir zm yolu bulmalyd ya, nasl? Konu zerinde fikir yrtmeye balad:
Avlarn aa gece karanlnda yakalandklar belli. Neden yakalandlar aa? Atebceinin na kanp geldiler ve yakalandlar. Atebcei olmasayd u an an zerinde byk bir ihtimalle bir tane bile canl bulunmayacakt. O zaman benim bama bu derdi saran atebceidir. Atebcei bu derdimin nedeni olduuna gre, benim bu dertten kurtulmam iin, bana yardm etmek zorundadr. Ne yaparm ben imdi: Dn annem giderken atebcei uyuyordu, onun iin hibir eyden haberi yok. Sessizce atebceinin yanna giderim. Dn olanlardan balayarak her eyi olduu gibi anlatrm. Sinei braktm gibi, onlar da brakacam sylemesini isterim. Atebceinin onlarla, onlarn beni grmeden nce konumas, benim onlar serbest brakrken, onlarn benden korkmamasn salayacaktr. Hem akam olmadan atebceini de serbest brakaym. Annem her gn aa iner, ormandan atebceinin beslenmesi iin iektozu toplard. Benim burada ona ihtiyacm olmadna gre, onu bou bouna beslemem de gerekmez. Zaten iki aydr an arkasnda, kck bir yerde, zgrl kstlanm vaziyette oturup duruyor. Varsn gitsin yoluna, yaasn hayatn.

Her ey Tann dnd gibi oldu. O gn akamst hava kararrken ortada ne rmcek a vard, ne atebcei vard, ne sinek, ne sivrisinek, ne ar, ne kelebek, ne feryatlar, ne yalvarmalar, ne can almalarhibiri yoktu artk. Yarn, baka bir gn olacakt. Yarn, gemiine ait atebceinin giderken syledii son cmleden baka bir ey hatrlamamaya kararlyd. Ne demiti atebcei ona son olarak Salcakla kal, yufka yrekli rmcek te bu ok gzeldi. ok houna gitmiti Tann.

Gnler gnleri kovalad. Aradan krk gn geti. Ta, annesinin gitmeden nce ekmeceye brakm olduu yiyeceklerle on gn idare ettikten sonra tam otuz gndr hibir ey yemeden bekliyordu. Neyi beklediini kendisi de bilmiyordu. Bu bekleyi bir mit bekleyii deil, umutsuz bir bekleyiti. Umutsuzluun bir bekleyiiydi. Artk hareket kabiliyetini kaybetmiti. ekmecede ylece yatyordu. Baklar durgunlam, dnceleri donuklam, yatt yerde kalakalmt. Gittike daha oalan uyku hali, belirlenemeyen bir belirsizlik iinde geceleri, gndzleri ve hayat, yaam siliyordu. Belli ki, sonsuz uyku denen ey yan bandayd.

Anne rmcek saatler sonra kendine geldi. Yavrular banda bekliyordu. San, solunu yoklad. Krk-kk yoktu. Sadece karn aryordu. Acktn anlad. Karnn doyurduktan sonra kuvveti yerine gelmeye balad. Birden atebcei aklna geldi. Etrafna baknd, onu gremedi. Yavrularna atebceinin nerede olduunu sordu.
To:
Aman anne, brak u gevezeyi. Saatlerce bamzn etini yedi. enesi hi durmad. Bazen yalvaryor, ben bir garibanm, yoktur kimseye zararm, brakn evime gideyim, diye; bazen de barp aryor, abuk zn beni, alrm hepinizi ayamn altna, datrm buray, diyerek tehdit ettii bile oluyor. Ben de kzdm, an arka tarafnda rahata hareket edebilecei kadar bir yer rdm a ipleriyle ona. imdi orada sessizce oturuyor. Nasl olsa ona an arkasnda bir yer hazrlayacaktk, yle deil mi anneciim?

Anne rmcek Tonun syledikleri karsnda glmsemekten kendini alamad:
yle yavrum, aynen ben de yle dnmtm. Atebcei geceleri k sat iin, o a aldanp gelen birok kanatl kk yaratk tuzaa dp amza yakalanacaktr. Bylelikle yemek sorunumuz halledilmi olacak.

Anne rmcek, Tay tek bana brakp yuvasn terk ettikten sonra gnlerini dier iki yavrusu To ile Tunun yannda geirip geri dnd. Kim bilir Ta imdi ne yapyordu? Herhalde kendi dzenini kurmu, hayata sk skya sarlm olmalyd. Hayat dediin de neydi ki: Bir rmcek iin, hayatn yaamaktan daha kolay ne olabilirdi ki? Uygun bir yere an gerer, avn bekler, av aa yakalannca av tutar, karnn doyururdun. te hayat bir rmcek iin bu kadar basitti. Anne rmcek evin d duvarn trmanp pencere kenarna kt. eri doru bakt. O da ne? ki dolap arasnda gerili bulunan a imdi yerinde yoktu. Anne rmcek sarsldn hissetti. Burada neler olmutu? Peki, Ta neredeydi? Hzl admlarla aa inerek dolaplardan birine trmanmaya balad. Bir taraftan da TaNerdesin! Ta bak annen geldi. TaTa diye baryordu. Anne rmcek korkun bir tela iinde ekmeceden ieri girdi ve Tay bir kede boylu boyunca yatarken grnce derin zntlerle kahroldu. Kimselere zarar dokunmayan yavrusu akl almaz ekilde zayflamt ve hi hareket etmiyordu. Anne rmcek bir anlk duraklamadan sonra TaTa diye bararak Tann yanna kotu ve yere diz ktkten sonra Tay kucaklad:
Ta yavrum, bak ben geldim. Ta annen geldi. Gzlerini a, bir eyler syle, yalvarrm Ta diye konuurken, bir taraftan da alyordu. Ah Ta, ben ne byk bir hata iledim de seni tek bana brakp gittim. Bilemezdim byle olacan, bilemezdim bakalarnn cann kendi canndan stn sayacan. Bylesi duyulmu, grlm deil. Sen her zaman farklydn, fakat ben deiirsin sandm, yanldm. Hata ettim. Suluyum. Bunu kabul ediyorum. Yeter ki sen gzlerini a, bir eyler syle. Beni affet.

Annesinin kucana almas, bararak konumas ve alamas Tay biraz kendine getirdi:
Anne..Demek geldin..Ta, ite grdn gibi..anne..hem biliyor musun?..Atebcei giderken..bana yufka yrekli rmcek dedi..Sen gittikten beri..bilmem ka gndr..hep dnyorum..Dorusu, bu deil gibime geliyor.. atebcei.. yufka yrekli Ta.. deseydi.. daha iyi olurdu bence..Sen ne dersin, anne?
Tann konumas, yaadn belli etmesi anne rmcein zntsn biraz hafifletti. Sakin bir sesle:
Ne diyebilirim ki, Ta dedi. Bahsettiin konu ok ince bir konu. Eer herhangi biri dierinden daha iyi fikirler ileri srlp savunulabilirse stnlk elde eder. kisine birden iyi fikirler ileri srldn dnsen bu durumda iki fikir de geerli olur. Ta bana bunu sormaktaki maksadn anladm. Deiip deimediimi bilmek istiyorsun. Artk deitim. Senin dncelerine nem verip istediin her konuda seninle fikir tartmasna girmeye hazrm. Neyse brakalm imdi bunlar dnmeyi. ncelikle senin yemek yiyip kendini toparlaman lazm. Sana ok tatl ve ok sevecein yiyecekler getirdim. Bu kutuda hepsi. Bir daha birbirimizden hi ayrlmayacaz. Sz veriyorum, Ta.
Annesinin szleri Tay sevindirdi:
Anne, gelmekle ok iyi ettin..Bir daha hi ayrlmayalm..Olur mu anne?.. diyerek onun boynuna sarlrken, gelecek gnleri dnyor ve glmsemeye alyordu.

SON