PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kurban FedakarLıktır...!Demsiz Şair
19-11-09, 19:22
Kurban; fedakârlıktır Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun olgunluk anahtarıdır ALLAHu Teâla'nın emretmiş olduğu bir ibadettir Elbette ki sayısız hikmetleri vardır ALLAH'ın adını anarak bize verilen hayvanların kesilmesi, teslimiyettir, samimiyettir Hakiki kulluğu hatırlamak, gerçek mânâda Yüce Rabbimize kulluğumuzu yerine getirmektir
Can Sermayesini Fedâ Edenler
Tasavvufî edebiyatta, âşığın elindeki tek sermayesi candır Canını sevdiği uğruna fedâ edenler, sadakat göstermiş olurlar Dîvan-ı Hulûsî-i Dârendevî'deki bir beyitte şöyle buyurur:
Gönlüm sana hayrânedir dîdelerim giryânedir
Bu can dahi kurbânedir ey yâr-ı sâdık yâr yâr
Kurban; paylaşmanın, yakınlaşmanın, mü'minlerin birbirinin halinden haberdar olmanın kapılarını aralar
Yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerim'de: "Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için ALLAH'ın dininin nişanelerinden kıldık Sizin için onlarda hayır vardır Onlar saf saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine ALLAH'ın adını anın" (Hac, 36) diye emredilmektedir

"Kurban, insanı ALLAH 'a yakınlaştıran, ALLAH'a yakınlaşmaya vesile olan şeydir Kurbanda ihlas ve takvâ aranır Hacc sûresinin 37 ayetine göre kurbanda, bizi ALLAH'ın rızâsına ulaştıracak şey etleri ve akıtılan kanları değil, maneviyâtımızdan doğan kalplerimizi ALLAH'ın emrine uymaya ve O'na tazime ihlas ile yakınlaşmaya davet eden takvâmızdır
İnsan kurban kesmekle, ALLAH 'a ve ALLAH'ın emirlerine karşı olan teslîmiyetini itâat ve inkıyâdını, îcâbında her fedâkarlığa âmâde bulunduğunu göstermiş olur Fedâkarlık, maldan başlar Hz İbrahim (as)'ın kurban hadîsesinde olduğu gibi ALLAH yolunda canı seve seve fedâ etmeyi göze almakta nihâyet bulur Peygamberler hep böyle olurlar ALLAH 'a bağlılıklarını, teslîmiyetlerini en ağır şartlar altında bile isbât ederler Hazret-i İbrahim (as), ALLAH rızâsı için kurban kesmekte devâm etmiş bir peygamberdir Rasûl-i Ekrem Efendimiz bunu "Kurbanınızı kesiniz, kurban kesmek babanız İbrahim'in sünnetidir" meâlindeki hadîs-i şerîfleriyle haber vermişlerdir Kurban, Rasûl-i Ekrem Efendimize, Kevser sûresinde emredilmiştir Bu sûrede buyuruyor ki: "Hiç şüphesiz biz sana atiyye ve ihsân olarak Kevser'i verdik, öyle ise sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes Nesli, adı sanı kesilecek olan sen değil, asıl sana buğz eden, kin tutanın kendisidir" (Kevser, 1-3)
"Cömert Kişi ALLAH'a Yakındır"
Zengin olan Müslümanlar bu ibadet vesilesiyle, malını ALLAH'ın hoşnutluğunu kazanmak suretiyle yalnızca rıza-i Bâri için verir Vicdanen, ihtiyaçlı bir Müslüman yardımda bulunmanın zevkiyle mesrûr olur Cimrilik hastalığından kurtulur
Hz Peygamber (sav) şöyle buyurur: "Cömert kişi, ALLAH'a yakın, Cennet'e yakın, insanlara yakın ve Cehennem ateşinden uzaktır Hasis insan, ALLAH'tan uzak, Cennet'ten uzak ve Cehennem ateşine yakındır Cömert cahil, ibadet eden cimriden ALLAH'a daha sevimlidir"

"Cömert ol, cömertlik bir civanmertlik şiarıdır Cömert ALLAH'ın dostu, cimri ise düşmanıdır"

Sevdiği uğruna canını veren âşık; vuslata kavuştuğu gibi, kurbanını Rabbinin rızası için kesen bu vecibeyi yerine getiren mü'min de mutlu olur
Benim canım sana kurbân olursa
Diyem yüzbin kerre eş-şükrü li'llâh
Sevgili için bin canı olsa kurban etmeyi göze alan gerçek sadıklar, gerçek bağlandığı kapıdan dönmezler Hazret şöyle buyurur:
Gördüm yüzünü hayrânın oldum
Yandım oduna sûzânın oldum
Bin can ile hem kurbânın oldum
Yüz dönmek olmaz yârım kapından
Malını, kurbanını, ALLAH için fedâ edemeyenler, aşk meydanında, muhabbet pazarında can sermayesini de sevdiklerine veremezler
Kurban, kulların şükran ifadesidir Fakirler de karamsarlıktan kurtulur, kendine ALLAH'ın bayram gününde bir ikramı olarak kabul eder, Rabbine şükreder, hayır sahibine teşekkür eder, dua eder…
Bayramlar neşe, sevinç, birlik ve beraberlik günleridir Bayramlar paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik günleridir Canını fedâ edenlerin hâlini tasvir eden bir beyit:
Îd-ı vaslını bulan canını etmiş fedâ

Mansûr gibi yoluna hep kurbâna gelmişler
Peygamberimizin; "İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın" hadis-i şerifi kulaklarımıza küpe olmalıdır İnanan insan elindeki nimetin, imkânın şükranesi olarak Yüce Yaratıcıya karşı vazifesini en güzel bir şekilde yerine getirmelidir

Rasullullah Efendimiz (sav): "Hiçbir kul, kurban günü, ALLAH indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz Zira, kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, tırnaklarıyla gelecektir Hayvanın kanı yere düşmezden önce ALLAH indinde yüce bir mevkiye ulaşır Öyle ise, onu gönül hoşluğu ile ifa edin" buyurmaktadır
Kurban kesmenin sevabını soran sahabeye, Peygamber Efendimiz, "Kurbanın her bir kılı için bir sevap vardır" buyurmuşlardır
Kurban Teslimiyettir
Dîvan'daki bir beyitte; Hz İbrahim'in, oğlu Hz İsmail'in kurban edilmesi emrine göstermiş olduğu teslimiyete binaen kurban gönderildiğini anlatan Kur'ân'daki kıssa konu edilerek şöyle buyurulur:
Bir yerde karârın yok iken nice durursun
Ferzend-i Halîl-veş sana kurbân mı erişdi
Cenâb-ı Hakk; ihsan buyurduğu şu kadar nimetler karşılığında kullarından canlarını, evlatlarını istemiyor, nâil olduğu nimetlerin pek az bir miktarını kendi rızâsı için fedâ etmesini emrediyor Acaba bu kadar fedakârlıkta bulunmayan insanlardan kendi canların fedâ etmeleri istenilse idi o zaman ne yaparlardı Nitekim Hz İbrahim (as) böyle bir emir karşısında teslimiyet gösterince ona bir kurban ihsan buyurulmuştu

Müslümanlık bilincimizi yenileyen, millet olma irademizi canlı tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan Kurban Bayr----- bizleri yeniden kavuşturduğu için, Yüce Rabbimize hamd ediyor, Sevgili Peygamberimize salât ve selamlarımızı arz ediyoruz Aslında bayramlar affı kerem, lütfu gufran mevsimleridir Hakikâtin gölgesinde, ALLAH (cc) ve Peygamber (sav) yolunda geçen, bu yüce yolun hakiki bahtiyar insanları; kadrinizi kıymetinizi bilirseniz sizler için her güzel gün bir bayramdır Bu bayramlar; gönüllerden keder bulutlarını temizleyen, gönüllerini ALLAH'ı zikrederek olgun bir mümin kalbine çeviren, sadece mensup olduğu yola hizmet etmeyi ibadet olarak kabul eden, omuzlarında her zaman manevi yük olduğunu hisseden samimi, sadakatli, cömert ve fedakâr bahtiyarların bayramlarıdır…
Kalplerimizde iman ateşi yanmadıkça, iman güneşi doğmadıkça, ilahi ahlakın baharları açılmadıkça, azalarımızdan ameli Saliha nurları yayılmadıkça, dünyada ve ahiret hayatında mutlu olmamız başarılı olmamız mümkün değildir ALLAH yolunda riyasız sadakatli olarak yapılan ameli Salihalar ve kuvvetli imanlar bizlerin kurtuluş sebepleri olacaktır
Bu sebeplerden dolayı Kurban ibadeti, Kur'ân-ı Kerim'de ilahi simge ve dini sembollerden biri olarak ifade edilmekte, kurban kesme işlemi başlı başına bir kulluk davranışı olarak öngörülmektedir Bu bakımdan Kurban Bayramında; bayram namazından sonra kurban kesmek, dini bir görevdir Mukim ve zengin olan her Müslüman ALLAH'a yakın olmak ve O’nun sevgisini kazanmak niyetiyle kurban kesmelidir Yüce Rabbimiz Kevser Suresinin ikinci ayetinde; "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" buyurmuş, Sevgili Peygamberimiz (sav) de; "Âdemoğlu, Kurban Bayramı günlerinde ALLAH için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olamaz" hadis-i şerifi ile bu ibadetin önemini vurgulamışlardır Hac Suresinin 37 ayetinde ise; "Fakat unutmayın ki, onların ne etleri ALLAH'a ulaşır ne de kanları Lakin ona ulaşan yalnızca sizin takvanızdır" buyrularak her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de samimi olmanın ve yalnızca ALLAH'ın rızasını gözetmenin ne kadar büyük bir önem arz ettiği özellikle belirtilmiştir
Kurban ibadeti; kişiye, gerektiğinde malını ve canını ALLAH yolunda feda edebilme bilincini ve servetini başkalarıyla paylaşabilme ahlâkını kazandırır; onu cimrilik hastalığından, dünya malına aşırı derecede tutkunluktan kurtarır Zengin ve fakirlerin birbirleriyle kaynaşmalarına ve bayram boyunca fakir ve yetimlerin sevinmelerine vesile olur Kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutup, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağlar Ekonomik hayatı canlandırır Ayrıca dünyanın değişik bölgelerinden dilleri, renkleri ve ırkları farklı olan milyonlarca Müslüman'ın haccetmek niyetiyle bir araya gelerek Hac ibadetini bu günlerde yapıyor olmaları da Kurbana ve Kurban Bayr----- farklı bir anlam ve mana yükler
Bayramlar, sevinçlerin paylaşıldığı, kalplerin yumuşadığı, akraba ve komşuların ziyaret edildiği, yetimlerin sevindirildiği, misafirlerin ağırlandığı mutluluk, sevinç ve ibadet günleridir Bu nedenle geliniz hep birlikte sevgi, yardımlaşma ve dayanışma günü olan bu Kurban Bayram günlerinde; ana-babalarımızı, akrabalarımızı, yaşlıları, kimsesizleri, eş, dost ve komşularımızı ziyaret edip bayramlarını tebrik edelim Varsa aramızdaki dargınlıklara, küskünlüklere son verelim Kendi çocuklarımızı sevindirirken; boynu bükük yetimleri, çocuklarına bayram hediyesi alamayan yoksulları, hatta ekmek parası bile bulamayan fakirleri unutmayalım Keseceğimiz kurbanların etlerinden fakir ve yetimlere dağıtalım Bu arada ahirete göç etmiş olan yakınlarımızı ve bütün Müslümanları da hayırlarla ve fatihalarla analım Kurbanlarımızı yalnızca ALLAH rızası için keselim..

medineli
19-11-09, 22:29
katılıyorum ve dahi kurban teslimiyettir....